B
R
Eme
És bevivén őket házába, asztalt teríte nékik, és egész háznépével egyben örvendeze, hogy hitt az Istennek. - ApCsel 16,34
A Bihari Református Egyházmegye honlapja

In memoriam Nt. Kovács Károly lelkipásztor (1936-2017)

Tóth Zsigmond, hegyközcsatári gondnok| 2017. február 16.

A Bihar megyei Értarcsán született 1936-ban. Az érmelléki nyolctagú család gyermekeként elemi iskoláit Értarcsán és Érmihályfalván végezte, kitűnő eredménnyel.

Már gyermekkorában példaértékű a szülők és nagyszülők erős kötődése a református egyházhoz, így ő és testvérei igaz hívőként rendszeresen látogatták Isten házát. A templom közelsége, az otthonról hozott hitéhez való ragaszkodása a későbbiekben meghatározó elemei lettek pályafutásának. Középiskolai tanulmányait Nagyváradon a 2. számú Fiú Líceumban végezte, ahol sikeresen leérettségizett. Érettségi után Kolozsváron végezte teológiai tanulmányait, 1959-ig. Teológus korában maga is áldozatává vált az ‘56-os forra¬dalomnak. Meghurcolták, megverték, vizes és hideg pincében raboskodott ügyének tisztázásáig.

A teológia elvégzése után 1960-ban Bihardiószegre kapott segédlelkészi kinevezést, ahol 1963. november 1-ig szolgált.

Bihardiószegi szolgálata alatt ismerkedett meg Dovin Valériával, akivel 1961-ben kötöttek házasságot. Házasságukból egy leánygyermek született (Laura). Később bővült a család egy fiúunokával (Tamás).

Hegyközcsatárban közben megüresedett a lelkészi állás. Diószegről hívta meg a gyülekezet rendes lelkészi állásra, melyet 1963. november 1-től foglalt el. A falusi életet jól ismerő fiatal lelkész szabad idejét kertészkedéssel, szőlő- és gyümölcstermesztéssel, háztáji gazdálkodással töltötte.

Szolgálati ideje alatt 1970-ben villamosították a templomot, majd ezt követően 1971-ben került sor a templom külső renoválására, a toronysisak szerkezetének megújítására és újrabádogozására. Néhány év elteltével, előbb 1975-ben az iroda renoválását végezték el, majd 1977-‘78-ban került sor a parókia teljes felújítására. 1979-ben átfestették a templom bádogtetejét és a tornyot. A külső tatarozások végeztével került sor a templombelső renoválására, amelyet az elkövetkező években, 1982-‘83-ban a parókia melléképületeinek rendbetételére követett.

A rendszerváltás után az újrainduló Lorántffy Zsuzsanna Református Gimnáziumban püspöki kinevezéssel öt évig végzi pedagógiai és nevelői munkáit, mint vallástanár és iskolalelkész.

Javaslatára a presbitérium 1992-ben megkezdte egy ravatalozó megtervezését és annak anyagi forrásainak felkutatását, amelyet 1996-ban kezdtek építeni. 2002-ben a templom egy külső felújításon esett át.

Nt. Kovács Károly 41 évi Hegyközcsatárban végzett sokrétű gyülekezeti szolgálata után 2004-ben vonult nyugdíjba. 2011. február 7-én szólította haza az Úr hitvesét, majd 2017. február 7-én ő maga is visszaadta lelkét Teremtőjének.

Emléke legyen áldott közöttünk, pihenése legyen csendes!

Tóth Zsigmond
gondnok